اگرایمیلی با آدرس فرستنده:
simon25@hotmail.co.uk
دریافت کردید، به هیچ وجه بازش نکنید و سریع پاکش کنید.
این یه هکر فوق حرفه ایه که نه تنها همه هارد دیسک کامپیوتر شما رو به
باد خواهد داد بلکه همین بلا رو سر همه دوستانی که تو فهرست تماسهاتون
هستن هم میاره و با سرعت زیاد در حال منتشر شدنه