پیامبر ص


مَن کانَ یُؤمِنُ بِاللّه  وَالیَومِ الخِرِ فَلیَقُل خَیرا أَو لِیَسکُت؛
 


هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن خیر بگوید یا سکوت نماید.