اسکودوگاما کاشف راه دریائی هندوستان و ( کریستف کلمب ) کاشف آمریکا و ( ماژلان ) اولین کسی که برای گردش بدور کره زمین براه افتاد همه ، می دانستند که زمین مدور است ، و هیچ یک از آنها هم براه نیفتادند تا این که کشفی بکنند و فقط منظور مادی داشتند .
آن سه نفر که نمی توانیم منکر نبوغ آنها بشویم با ایمان باین که زمین مدور است آیا می دانستند که اطراف خود گردش می کنند ؟


ما از سفر نامه های آن سه نفر ، هیچ قرینه ای بدست نمی آوریم که نشان بدهد آنها از حرکت زمین ، در گرد آن اطلاع داشتند . حتی ما نمی دانیم که آیا ( گالیله ) ایتالیائی از حرکت زمین در اطراف آن اطلاعی داشت یا نه .
گالیله دانشمندی بود منجم و ریاضی دان و فیزیک دان و قسمتی از پیشرفت های علوم مرهون قوانین علمی است که او کشف کرد و همه می دانند که تقریبا ًیک قرن و نیم بعد از کشف آمریکا زندگی را بدرود گفت .
اما باحتمال نزدیک به یقین حتی ( گالیله ) هم نمی دانست که زمین دور خود می چرخد و روزی که سازمان تفتیش عقیده ( انکیزیسیون ) آن مرد را وادار به توبه و استغفار کرد برای نظریه گردش زمین در اطراف خود نبود . بلکه از این جهت او را وادار به توبه نمود که گفت زمین اطراف خورشید می گردد .
پنجاه و هفت سال بعد از ماژلان یک بحر پیمای انگلیسی باسم ( فرانسیس در یک ) درصدد برآمد که ( همچنان برای استفاده مادی ) اطراف کره زمین بگردد و مسافرت او از سال 1577 تا 1580 میلادی طول کشید .
وقتی آن بحر پیمای انگلیسی براه افتاد کرویت زمین طوری مسلم شده بود که حتی مردم بازار هم میدانستند که زمین کروی است .
اما آن ملوان لایق انگلیسی از گردش زمین اطراف خود خبر نداشت و طلوع و غروب خورشید را ناشی از حرکت خورشید اطراف زمین می دانست در صورتی که به نسبت زمان خود دانشمند هم بشمار می آمد .
برای اینکه بدانیم که پذیرفتن مسئله گردش زمین ، اطراف خود ، چقدر برای مردم دشوار بود می گوئیم که حتی ( هانری - پوانکاره ) فرانسوی هم در مورد مسئله گردش زمین اطراف خود شوخی می کرد .
هانری پوانکاره که در سال 1912 میلادی در سن پنجاه و هشت سالگی زندگی را بدرود گفت بزرگترین ریاضی دان عصر خود بود و تاریخ مرگ او هم گواه است که آغاز قرن بیستم را ادراک نمود .
معهذا همین دانشمند بزرگ بشوخی می گفت من یقین ندارم که زمین اطراف خود بگردد وقتی دانشمندی چون هانری پوانکاره در آغاز قرن بیستم ولو بشوخی تردید نماید که آیا زمین اطراف خود می گردد یا نه معلوم است که مردم نیمه اول قرن دوم هجری نمی توانستند نظر گردش زمین را بدور خود بپذیرند .
گردش زمین بدور خود ، بطور محسوس ثابت نشد مگر بعد از اینکه نوع بشر قدم بکره ماه گذاشت و از آنجا زمین را دید .
حتی در سالهای اول فضانوردی ، فضانوردان نمی توانستند گردش زمین را بچشم خود ببینند چون درآن سالها فضانوردان پایگاه ثابت نداشتند و در سفیه هائی بودند که هر یک از آنها در هر نود دقیقه یا قدری بیشتر اطراف زمین می گردیدند و فضانوردان نمی توانستند در حالی که خود با آن سرعت اطراف زمین می گردیدند به حرکت وضعی زمین پی ببرند .
اماروزی که در کره ماه قرار گرفتند و در آنجا دوربین فیلم برداری خود را متوجه زمین کردند در عکسها دیدند که زمین آهسته بدور خود می گردد و در آن روز گردش زمین بدور خود بطور مرئی بثبوت رسید .
ولی حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در دوازده قرن قبل از این دریافت که زمین اطراف خود می گردد و آنچه سبب توالی روز و شب می شود گردش خورشید در اطراف زمین نیست ( که وی آن را از لحاظ عقلی غیر قابل قبول می دانست ) بلکه گردش زمین در اطراف خود سبب می گردد که روز و شب بوجود بیاید و دائم نیمی از زمین تاریک و شب باشد و نیمی دیگر روشن و روز .
قدما که عقیده به کروی بودن زمین داشتند می دانستند که پیوسته نیمی از زمین شب است و نیمی دیگر روز ولی آنها روز و شب را ناشی از حرکت خورشید اطراف کره زمین میدانستند .
چه شد که حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در دوازده قرن قبل از این توانست پی ببرد که زمین اطراف خود می گردد و در نتیجه روز و شب بوجود می آید ؟
دانشمندان قرون پانزدهم و شانزدهم و هفدهم میلادی که نام چند نفر از آنها برده شد با اینکه یک قسمت از قوانین مکانیک نجومی را کشف کرده بودند نتوانستند پی ببرند که زمین بدور خود می گردد و چگونه حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در نقطه ای دور افتاده چون مدینه که از مراکز علمی آن روز دور بود توانست دریابد که زمین اطراف خود می گردد .
مراکز علمی در آن روز قسطنطینه و انطاکیه و گندی شاپور بود و هنوز بغداد از نظر علمی آنقدر اهمیت نداشت که دارای مرکزیت باشد و در آن سه مرکز ، کسی پی نبرده بود که زمین اطراف خود می گردد و از آن گردش روز و شب به وجود می آید
آیاحضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) که به این حقیقت علمی پی برد از قوانین مکانیک نجومی اطلاعی داشت و میدانست که اثر نیروی جاذبه که با دو شکل یکی بشکل نیروی فرار از مرکز ، و دیگری بشکل نیروی جذب بسوی مرکز بروز می کند سبب می گردد که اجرام آسمانی دور خود بگردند .
چون بعید است که آن مرد ، بدون پی بردن باین دو شکل توانسته باشد به حقیقت گردش زمین در اطراف خود پی ببرند .

 
مطالبی که در بالا گفته شد از کتابی به  نام
مغزمتفکر جهان شیعه (امام جعفر صادق (ع)) زیر نظر مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ فرانسه منتشر شده و ترجمه ذبیح الله منصوری می باشد.
اروپاییان بعد از جنگ جهانی دوم نسبت به مذهب شیعه دوازده امامی و بزرگان این مذهب ابراز علاقه کردند.
این کتاب مجموعه ای از تحقیق 25 استاد دانشگاه از دانشگاه های معتبر اروپا و آمریکا در مورد امام متخصص ما امام جعفر صادق (ع)می باشد
باید گفت که مجمع مطالعات مربوط به مسائل اسلامی در استراسبورگ ،یکی از شهرهای فرانسه اختصاص به مسائل اسلامی ندارد بلکه مجمعی است برای مطالعه در تمام ادیان جهان ، از جمه دین اسلام.