دیدیم و شنیدیم در نزدیکی کاخ سفید (دفتر ریاست جمهوری امریکا) که حقیقتا محل فرمانداری شیطان بزرگ است و در بعضی ایالات آن اهانت به قرآن کریم شده است.

در این حال بنده اقل به عنوان نماینده مردم دریادل و رشید ایران اسلامی که با شنیدن این خبر، جوش و خروشی وصف ناپذیر در خیابان ها به راه انداختند و نفرت خود را نسبت به این اراذل و اوباشی که (حتما به دلیل شرایط نامطلوب آنجا شیطان پرست نیز شده اند و) به سرکردگی امریکا و صهیونیسم نفرت انگیز بوده، اعلام کردند و چه خروشی، چه بگویم که هرچه بگویم کم است.

همه ی ما میدانیم که این کارهای جاهلانه از عظمت و بزرگی قرآن کم نمی کند اما باید محکومیت این افراد را ببینیم که اگر نبینیم بلایی بزرگ به سر آنها، با دعای مردم دل سوخته به راه خواهد افتاد.

 

قرآن کریم