پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است؟

آهی کشید و گفت ماه محرم است

گفتم که چیست محرم؟ به ناله گفت

ماه عزای اشرف اولاد آدم است