دهه فجر بر همه ملت پاک و مسلمان ایران مبارک و فردا تجلی حضور مردم به همه ثابت خواهد شد...