بمب

روسیه:                     13000 کلاهک (رو به کاهش) (2668 استراتژیک -2050تاکتیکی)

ایالات متحده     آمریکا:      9400 کلاهک(رو به کاهش)  (2126استراتژیک -500 تاکتیکی    )

فرانسه:                      300 کلاهک(300 تاکتیکی  )

چین:                         240 کلاهک(180استراتژیک)

اسرائیل:                    200 کلاهک (200 استراتژیک)

بریتانیا(انگلستان):       185کلاهک (160 استراتژیک)

پاکستان:                   80 کلاهک (60 استراتژیک)

هندوستان:                 70 کلاهک (60 استراتژیک)

کره شمالی:      کمتر از 10 کلاهک استراتژیک

ایران: حتی در گزارش های محرمانه اخیر پنتاگون هم به پاک بودن ایران از هر گونه سلاح هسته ای اعتراف شده است.