گاهی باید به دور خود
یک دیوار تنهایی کشید
نه برای اینکه دیگران را ازخودت دور کنی
بلکه برای اینکه ببینی برای چه کسانی اهمیت داری که این دیوار را بشکنند.