لوس آنجلس تایمز:ما موفق نمی شویم!!

روزنامه لوس آجلس تایمز

روزنامه  لوس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در گذارشی نوشت: تصور آمریکا و برخی کشور های اروپایی در چشم انداز فشارهای جدید و ایجاد جبهه متحد بر ضد ایران خیلی روشن نیست زیرا چین، روسیه، هند و ترکیه در حال انعقاد قراردادهای بزرگی در حوزه نفت و گاز با ایران هستند.

لوس آنجلس تایمز این وضعیت را مخمصه امریکا خوانده و افزود: در چنین حالتی قطعا شرکت های اروپایی به دولت های خود فشار خواهند آورد چون با حضور جدی رقبا در جای خالی خود مواجه و از معاملات پر سود محروم شده اند.